งานพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายงานความเข้มรังสีดวงอาทิตย์

ค้นหาจังหวัด/สถานี

กำลังโหลดข้อมูล
ภาค ภาคกำลังโหลดข้อมูล
ที่ตั้ง กำลังโหลดข้อมูล
ละติจูด กำลังโหลดข้อมูล
ลองติจูด กำลังโหลดข้อมูล
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
ขณะนี้
0
W/m2
ค่าพยากรณ์ล่วงหน้า
24 ชั่วโมง
W/m2
อุณหภูมิองศาเซลเซียส
กำลังโหลดข้อมูล
ความชื้น
ร้อยละ
กำลังโหลดข้อมูล
ฝุ่นละออง ม.ก./ลบ.ม.
PM 10
กำลังโหลดข้อมูล
PM 2.5
กำลังโหลดข้อมูล
ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ W/m2

ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายปี (ย้อนหลัง 10 ปี) (MJ/m2 -d)

การประมาณศักยภาพการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด

กำลังการผลิตติดตั้ง
กิโลวัตต์ (kW)
ปริมาณที่ผลิตได้ต่อวัน
10.25
กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)
ปริมาณที่ผลิตได้ต่อปี
300.5
กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)