งานพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ดาวน์โหลด / แบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกี่ยวกับการขอข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของกลุ่มติดตามและประเมินผล กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งในด้านข้อมูล และการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอความกรุณาท่านโปรดพิจารณาตอบคำถาม ทุกข้อตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป กลุ่มติดตามและประเมินผล กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
หน่วยงาน
ภารกิจ


• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพ
• ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และที่ได้รับ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านหรือไม่
• วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูล

ความพึงพอใจในการใช้งานข้อมูล ด้านการบริการข้อมูล

ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และที่ได้รับ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมในการใช้งาน

ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ มีความทันสมัยตรงตามการใช้งาน

ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ มีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงในงานวิชาการได้

ความพึงพอใจในการใช้งานข้อมูล ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งานของผู้รับบริการ

ความพึงพอใจสำหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจอย่างไร

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ควรปรับปรุง

รายละเอียดข้อมูล

ระบุช่วงเวลา
วัน
ถึง