งานพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ค้นหาข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ย้อนหลัง
จังหวัด/สถานี
วัน
ถึง
กำลังโหลดข้อมูล
ภาค ภาคกำลังโหลดข้อมูล
ที่ตั้ง กำลังโหลดข้อมูล
ละติจูด กำลังโหลดข้อมูล
ลองติจูด กำลังโหลดข้อมูล
วันที่ ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2 -d) ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ (°C) ค่าเฉลี่ยความชื้น (%) ค่าเฉลี่ย PM10 (µg/m3) ค่าเฉลี่ย PM2.5 (µg/m3)
<<
<
>
>>