งานพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายงานความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย

ขณะนี้
กำลังโหลดข้อมูล...
W/m2
สถานีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สูงสุด
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ตามภูมิภาค
ประกาศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1.การขออนุญาตใช้อุปกรณ์วัดความ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ทั่วประเทศ 32 สถานี
ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ W/m2

ลำดับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จากมากไปน้อยรายจังหวัด

μg/m3
ลำดับ/สถานี W/m2 PM 10 PM 2.5